BulgarianEnglishGerman
Парк хотел Golden Beach
Паркхотел Голдън Бийч
к.к. Златни Пясъци,
Телефон: (+359 52) 355 101
goldenbeach@suntours.bg
GPS: 43.294395 28.04448
   Парк хотел Golden Beach

Парк хотел Golden Beach се намира в курортен комплекс Златни пясъци, в северната по- тиха част на 200 метра от плажната ивица и на 19км от морската столица Варна.

Парк хотел “Golden Beach“ разполага с 247 стаи /219 двойни и 28 апартамента/. Изцяло климатизиран. За вашето удобство хотелът предлага основен ресторант с прекрасна лятна тераса, лоби- бар, бар- басейн, конферентна зала, зала за игри – билярд, мини футбол, аеро хокей, вътрешен и външен басейн, открит детски кът, детска градина, детегледачки, тенис на маса, мини голф, волейбол, фитнес, SPA- център, барбекю. Парк хотел “Golden Beach” се намира в курортен комплекс “Златни пясъци”, в северната по- тиха част на 200 метра от плажната ивица и на 19км от морската столица Варна.

Парк хотел “Golden Beach“ разполага с 247 стаи /219 двойни и 28 апартамента/. Изцяло климатизиран. За вашето удобство хотелът предлага основен ресторант с прекрасна  лятна тераса, лоби- бар, бар- басейн, конферентна зала, зала за игри – билярд, мини футбол, аеро хокей, вътрешен и външен басейн, открит детски кът, детска градина, детегледачки, тенис на маса, мини голф, волейбол, фитнес, SPA- център, барбекю.

На основание  чл. 4, ал. 2 и 3 от

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда

 

от  „ЛОВОС РЕЗИДЪНС ” ЕООД, гр. Варна

ЕИК 204338421, управител Любомир Димов Георгиев

ОБЯВЯВА

На засегнатите лица и общественост:

           1. Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение предвижда промяна на инвестиционно намерение за строеж :от жилищна сграда в хотелска сграда.

Имота ще бъде водоснабден и електрифициран. Електрозахранването на бъдещия обект, ще се осъществи от електроразпределителната мрежа на „Енерго Про”АД.

Захранването с питейна вода ще се осъществява от съществуващата водоснабдителна мрежа, а за битово-фекалните отпадъчни води  ще е осигурено канализационно отклонение  градската канализация.

           2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ;

 

Инвестиционното предложение предвижда строеж на : от „За жилищно строителство,басейн и трафопост” в „За хотелски комплекс,басейн и трафопост” в к.к. Златни пясъци,гр.Варна.

Не съществува необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура към настоящия момент.

 

           3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционният проект няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта в границите на имота.

 

           4. Местоположение.

Инвестиционното предложение предвижда ниско застрояване по плана на к.к.”Златни пясъци”,гр.Варна, при спазване на градоуствойствените показатели и миним.озеленена площ – 50%.

Инвестиционният проект не засяга защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. В близост до обекта, предмет на ИП няма територии за опазване обектите на културно наследство.

Районът на ИПне попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр. 77/2002 г. с изм. и доп.). Най-близко разположени са: ЗЗ за опазване на дивите птици ВG0002082 „Батова”, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм.и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. трите на Министъра на околната среда и водите, определена съгласно  чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнобразие и ЗЗВG0000118 „Златни пясъци” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, определена съгласно  чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон.

 

 

          5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. По време на експлоатацията ще се използват преди всичко електроенергия и вода. Не се очаква разход на големи количества природни ресурси.

 

          6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.

По време на строителството на хотела влиянието на неорганизираните източници на емисии е приемливо, дори и в случаите при възможно най – неблагоприятен сценарий, не само в локален, но и в регионален мащаб. Отделянето на прахови частици се очаква да бъде най – интензивно през периода настроителствопри ИП с локален обсег на въздействие до 100 м. от източника.

 

         7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

Инвестиционното предложение не предвижда генериране на голямо количество отпадъци. Предвид това, че намерението се предвижда да се реализира  в урбанизирана територия ще бъдат формирани минимални количества земни маси, които ще бъдат транспортирани на място определено от Община Варна.

При експлоатация ще се формират отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са малки количества битови отпадъци от пребиваващите в хотела и биоразградими растителни отпадъци.

 

         8. Отпадъчни води.

При строителството и реконструкцията на площадката ще се очаква да се получават следните потоци отпадъчни води:

·          Битово- фекални отпадъчни води от строителите.

·          Дъждовни води.

При експлоатацията  на площадката  ще се получават следните потоци отпадъчни води:

·          Атмосферни води;

·          Битово-фекални отпадъчни води, формирани от използваните количества вода за хигиенни нужди.   

Предимство на бъдещото ИП е използването на съществуващата инфраструктура в района, при която ще се използва водопроводната и канализационна мрежа на гр.Варна.

 

 

        9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението.

Не се очаква на площадката да се съхраняват опасни химични вещества. Предвидените дейности в ИП не предвиждат изграждане на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.

 

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна ул. „Ян Палах” № 4, e-mail: riosv-vn@riosv-vn.bg; тел.: 052/678 848 , Oбщина Варна,  отдел „Екология“,  кметство район „Приморски“, община Варна и на адрес: гр. Варна, ул.”Ал.Малинов” 23, Телефон за връзка: 052/608286

Обявата е публикувана на дата  06.10.2017   и в срок от 30 дни  ще   осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие. 

2004-2017, Паркхотел Голдън Бийч. Всички права запазени.
Парк хотел Golden Beach
Уеб дизайн: VarnaWeb.bg